Nieuw werk - sectorplan Achterhoek

Omschrijving van uw bijdrage: 

Met gelden uit de “regeling cofinanciering Sectorplannen” realiseren we tussen november 2015 en oktober 2017, 200 trajecten voor Achterhoekers naar een baan in Duitsland. Zowel oriëntatie als korte en langere opleidingen met stages of werkplekleren zetten we daarbij in. Concreet is € 1.660.000 beschikbaar voor deze trajecten, waarvan de helft door werkgevers moet worden opgebracht. Samenwerking realiseren we met de EUREGIO, waaronder Unlock, diverse Duitse partijen, Achterhoekse overheden, onderwijs en werkgeversorganisaties, diverse bestaande initiatieven en het sectorplan Twente. 

*De activiteit is onderdeel van Nieuw Werk, het sectorplan Achterhoek waarin met werkgevers trajecten worden ontwikkeld om moeilijk vervulbare vacatures van passende kandidaten te voorzien. In totaal gaat het om 1.000 kandidaten waarvoor we in totaal € 8.301.687 beschikbaar hebben.

Wat is er bereikt in 2016?
Ons project is in volle uitvoering. Opleidingen, trainingen, informatievoorzieningen, beurzen en symposia zijn opgezet en deels uitgevoerd.

Drempels die actief worden opgepakt: 

Geringe capaciteit van de arbeidsbemiddeling over de grens
Onvoldoende kennis van, vertrouwen en inzicht in de compatibiliteit van in het buurland behaalde diploma’s bij de werkgevers
Verschillen in loonniveaus
Taalbarrière
Onvoldoende kennis over hoe je in het buurland op zoek gaat naar medewerkers c.q. een baan
Verschillen in de wijze van solliciteren en in de bedrijfs- en werkcultuur

Naam organisatie (incl. locatie): 

Stichting Studie Impuls Retio Achterhoek (SIRA), Doetinchem

Contactgegevens inhoudelijk contactpersoon: 

Rigo van Raai, r.vanraai@graafschapcollege.nl

Eventuele betrokken partnerorganisatie(s) (incl. locatie & naam contactpersoon): 

VNO-NCW Midden, Apeldoorn, Wilma Elbertsen, FNV, Amsterdam, Hans Hupkes, UWV Werkbedrijf Achterhoek, Doetinchem, Edwin van der Vliet, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn, Deventer, Gerard Nederpelt, Platform Onderwijs Arbeismarkt Achterhoek, Doetinchem, Liesbeth Laman Trip, Koninklijke Metaalunie, Arnhem, Toine Straatman, Graafschap College, Doetinchem, Rigo van Raai, SDOA, Kreishandwerkerschaft, Stichtung Studie Impuls Regio Achterhoek.